OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.109.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 3/11 i 3/12 oraz na terenie części działki o nr ewid. 3/6, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo