OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.96.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2391P Gołuski-Palędzie na terenie części działek o nr ewid. 127, 129/2, 130/9, 131/1, 132/5, 352/1, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 169/3, 170/12, 170/9, 170/8, 171, 172, 174/1, 174/2, 176, 177/1, 177/2, 178/1 i 178/2, obręb Gołuski oraz na terenie części działek o nr ewid. 231, 240/3, 241/1, 251/12, 252/3, 252/14, 252/13, 253/3, 253/9, 253/15, 253/10, 257, 258, 259, 291/10, 291/14 i 291/12, obręb Palędzie, gmina Dopiewo