OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.86.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 214/5, 215/13, 215/14, 215/15, 215/16, 215/17 oraz 213 obręb Palędzie, Gmina Dopiewo