OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.83.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 101/10, 106/29 oraz 74/1 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo