OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.81.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 20/8 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo