OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.75.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektrycznego na terenie działek o nr ewid. 219/2 i 213/1 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo