OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.67.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 20/4, 20/5, 20/6 oraz 74/1 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo