OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.107.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 158/27 oraz na terenie części działek o nr ewid. 135/2 i 562/13, obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo