OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.103.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ewid. 57, 251/1 oraz na terenie działek o nr ewid. 68/4, 68/12, 68/21, 81 obręb Więckowice, Gmina Dopiewo