OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.102.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działki o nr ewid. 343/47, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo