OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.100.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie części działek o nr ewid. 330/2 i 345/20 oraz na terenie działek o nr ewid. 348/6, 345/39, 344/18, 343/13 i 343/47, obręb Dopiewo , Gmina Dopiewo