OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.99.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej na cele kulturalno-społeczne wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 236/1 i 236/3, obręb Więckowice, Gmina Dopiewo