OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.82.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 505/1 oraz 506/7, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo