OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.71.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 244/24 i 244/9 obręb Dopiewo, Gmina Dopiewo