OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.91.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 515/1; 716/1; 715/12 obręb Dopiewo, Gmina Dopiewo