OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.69.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na terenie działek o nr ewid. 231/5, 231/6 oraz 231/7 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo