OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.68.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej POLKOMTEL na terenie działki o nr ewid. 161/2 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo