OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.83.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 101/10, 106/29 oraz 74/1 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo