OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.66.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 113/2 oraz 84 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo