OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.39.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ewid. działek o nr ewid. 210/13, 219/2 i 244/1 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo