OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.74.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 231/8, 231/9, 231/10, 231/11 oraz 232/6 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo