OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.62.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  oświetlenia ulicznego terenie działki o nr ewid. 217/31 obręb Palędzie, Gmina Dopiewo