OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.61.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 159/8 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo