OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.42.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty rekreacyjnej oraz elementów sportowo rekreacyjnych na terenie działki o nr ewid. 244 obręb Więckowice, gmina Dopiewo