OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.73.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 163/6 obręb Gołuski, Gmina Dopiewo