OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.57.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 43/39 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo