OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.56.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 42/15, 56, 25/3 oraz 92/10 obręb Zakrzewo, Gmina Dopiewo