OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.50.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na terenie części działki o nr ewid. 42/35 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo