OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.47.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska szkolnego wraz z elementami sportowo rekreacyjnymi na terenie działki o nr ewid. 22/46 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo