OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.66.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 113/2 oraz 84 obręb Dąbrowa , Gmina Dopiewo