OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.49.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali gimnastycznej z łącznikami wraz z częściową przebudową istniejących budynków szkoły i zagospodarowaniem terenu działek o nr ewid 511 i 512/2 położonych przy ulicy Szkolnej, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo