<>

OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.40.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej słupowej na terenie działki o nr ewid. 42/11 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo