OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.32.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 246/8, 245/3, 245/7 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo