OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.49.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej z łącznikami wraz z przebudową istniejących budynków szkoły na terenie działek o nr ewid. 511 i 512/2, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo