OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.65.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 288/1, 287/3, 287/6 i 287/8 oraz części działek o nr ewid. 221, 38/3, 290 i 283, obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo