OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.38.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 626, 110/2, 110/3, 154/15, 154/27 oraz 156/7 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo