OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.54.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz ciągu pieszego na terenie części działki o nr ewid. 307 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo