OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.50.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na terenie części działki o nr ewid. 42/35 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo