OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.29.2015 o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, z działek o nr ewid. 153/20, 152/5 i 152/16 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo na działki o nr ewidencyjnym 153/3 i 153/20 obręb Dopiewiec, Gmina Dopiewo