OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.27.2015 o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, z działek o nr ewid. 376/23, 376/1 i 374/18 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo na działki o nr ewidencyjnym 376/1 i 374/18 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo