OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.48.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 626 oraz części działek o nr ewid. 154/20 i 156/7, obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo