OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.35.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 42/3 i 42/4 położonych w obrębie Dąbrówka, Gmina Dopiewo