OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.34.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE na terenie działek o nr ewid. 105/9 i 106 położonych w obrębie Zakrzewo, gmina Dopiewo