OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.44.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elementów sportowo rekreacyjnych na terenie działki o nr ewid. 41/2 obręb Gołuski, gmina Dopiewo