OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.42.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej oraz elementów sportowo rekreacyjnych na terenie działki o nr ewid. 244 obręb Więckowice, gmina Dopiewo