OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.18.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid, 113/2 obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo.