OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.37.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej oraz linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV napowietrznej na terenie działek o nr ewid. 162/1, 132/7, 132/8, 137, 159, 268 oraz 168 obręb Palędzie, gmina Dopiewo