OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.29.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 153/20, 152/5 oraz 152/16  obręb Dopiewiec, Gmina Dopiewo