OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.27.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 376/23, 376/1 oraz 374/18 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo