OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.35.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 42/3 i 42/4 położonych w obrębie Dąbrówka, Gmina Dopiewo